press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Oporto coworking space

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - 2015

Finalist

 

Πέντε όγκοι αρθρώνονται στο μεγάλο "δαχτυλίδι" που στεγάζει την κύρια χρήση του συλλογικού χώρου εργασίας μαζί με τις άμεσα υποστηρικτικές σε αυτόν λειτουργίες. Οι αρθρωμένοι όγκοι μικρότερης κλίμακας  φιλοξενούν τις υπόλοιπες χρήσεις του κτηρίου, ακολουθούν τις κλίσεις του εδάφους και σχετίζονται, σε επίπεδο κλίμακας, με τον περιβάλλοντα αστικό χώρο.    

 

Architectural competition - 2015

Finalist

 

Five volumes are articulated to the main "ring" that roofs the basic use of the co-working space and its directly supportive uses. The peripheral volumes of smaller scale host the other functions of the building, follow the slope of the ground and they are in direct dialogue with the existing urban tissue.